studieadvies

Iedere student die bij het VISTA college wordt ingeschreven, krijgt in het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA). Dit advies wordt gegeven aan de hand van een studievoortgangsgesprek. In dit gesprek bespreekt de school met jou hoe de opleiding bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding nodig is. Het BSA wordt na 9 maanden na de start van de opleiding (eerste jaar) afgegeven wanneer het een opleiding van 2, 3, of 4 jaar betreft. Bij een opleiding van één jaar wordt het BSA na 3 maanden (uiterlijk 4 maanden) afgegeven.

Positief of negatief BSA

Het BSA kan positief zijn: je kan dan door met zijn opleiding. Of negatief: je moet stoppen met de opleiding en jij en de opleiding gaan kijken naar een andere opleiding. Een negatief BSA heeft voor jou en opleiding dus grote gevolgen.

Binnen VISTA college worden de volgende soorten adviezen afgegeven:

  1. Positief studieadvies

  2. Negatief bindend studieadvies

  3. Negatief advies dat niet bindend is

Het BSA wordt afgeven op basis van studievoortgang (prestatie) of een combinatie van factoren (maar nooit alleen op presentie of presentatie). Onderwijsteams bepalen wat voldoende studievoortgang is. Dit moet vooraf aan jou kenbaar worden gemaakt.

In het eerste studiejaar worden minimaal 2 voortgangsgesprekken gevoerd met jou (als het goed gaat) anders 3 of meer.

Voor het afgeven van een BSA moet een officiële waarschuwing zijn verstuurd met de mogelijke gevolgen voor jou. 

Een negatief (bindend) advies wordt schriftelijk gegeven. Onderwijsteams kunnen bij een positief advies kiezen of zij dit mondeling of schriftelijk doen.

Na het afgeven van een negatief BSA behoudt VISTA de inspanningsverplichting om voor jou een andere, passende opleiding te vinden. Dit betekent concreet: VISTA/het onderwijsteam moet jou ondersteunen en begeleiden naar een andere opleiding (al dan niet binnen de eigen instelling) en mag jou pas uitschrijven:

  • wanneer je toegelaten bent tot een andere opleiding,
  • of: de instelling aantoonbaar gedurende tenminste acht weken heeft gezocht naar een andere opleiding of instelling.

Dat je mogelijk langer over de opleiding doet of dat er extra ondersteuning nodig is, zijn geen argumenten om een negatief (bindend of niet bindend) BSA af te geven.

Beroepsmogelijkheid student

Je kan tegen het besluit tot verstrekking van een negatief BSA in beroep gaan bij de Commissie voor Beroep Examens. Deze beroepsprocedure is vastgelegd in de wet en kent wettelijke termijnen. Je moet het beroep indienen binnen twee weken nadat je het advies heeft ontvangen: tegelijkertijd kan je een voorlopige voorziening vragen in afwachting van het besluit (art. 7.5.3. van de WEB). De commissie neemt binnen vier weken een besluit over het verzoek. Het is aan de opleiding om je over de mogelijkheden te informeren.